Menu
Rezervace
Menu
Novinky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné ubytovací podmínky

 

1. Obecná ustanovení, uzavření smlouvy o ubytování 

1.1.     Tyto ubytovací podmínky upravují práva a povinnosti ubytovatele a hosta (ubytovaného) v souvislosti s ubytováním v ubytovací zařízení ubytovatele.

1.2.     Ubytovatelem je obchodní společnost Vinařství U Kapličky s.r.o., IČ: 27682277 , se sídlem Vinařská 484, 691 05 Zaječí.

1.3.     Ubytovatel poskytuje ubytování přechodně na ujednanou dobu ve Vinařství U Kapličky s.r.o., který se nachází na adrese sídla ubytovatele.

1.4.     Host se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena, jakož i cenu za služby spojené s ubytováním dle platného ceníku ubytovatele.

1.5.     Mezi ubytovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena

 1. a) v případě online objednávky prostřednictvím webových stránek ubytovatele či online platformy, na níž je ubytování ubytovatelem nabízeno, okamžikem doručení potvrzení termínu ubytování na emailovou adresu hosta

 2. b) v případě jiných způsobů objednávky vystavením potvrzení o ubytování ze strany ubytovatele nebo zaplacením ceny za ubytování příp. její části (zálohy) ze strany hosta.

1.6.     Uzavřením smlouvy o ubytování jsou ubytovatel a host touto smlouvou vázáni a jejich práva a povinnosti se řídí těmito ubytovacími podmínkami.

 

2. Typy a cena ubytování

2.1.     Ubytovatel poskytuje ubytování v pěti typech ubytovacích zařízení  - Pokoje ve dvoře Vinařství, pokoje Retro Club, pokoje Na Vyhlídce, pokoje Nad Vinicí a pokoje Vyhlídka Superior Cena ubytování je stanovena aktuálně platným ceníkem Ubytovatele. Cena za ubytování zahrnuje snídani formou bufetu, místní poplatky a DPH ve výši 15 %. Ubytování pro děti do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma, včetně snídaně.

2.2.     Ubytovatel může ve dnech neděle až středa poskytnout slevu 15 % při délce pobytu minimálně 2 noci. Ubytovatel dále poskytuje slevu 10 % ve dnech pátek a sobota pro ubytování v pokojích Retro Club (z důvodu hlasité hudby z klubu do 04:00 hodin).

2.3.     V případě, že je ubytování poskytnuto za zvýhodněnou cenu oproti platnému ceníku (slevové akce ubytovatele apod.), nevztahuje se cenové zvýhodnění na případné prodloužení pobytu a host je povinen uhradit za ubytování plnou cenu. To platí i pro služby nezahrnuté do ceny ubytování.

2.4.     Ubytovatel je oprávněn z provozních důvodů po uzavření smlouvy o ubytování a před zahájením ubytování změnit typ pokoje zvolený hostem (zejména v případě mimořádně konaných akcí v areálu ubytovatele), kdy ubytovatel ubytuje hosta v pokoji ve stejné cenové kategorii. Hostu v takovém případě nevzniká nárok na kompenzaci. O změně pokoje je oprávněn rozhodnout ubytovatel bez ohledu na využití kapacit penzionu. Ubytovatel bez souhlasu hosta neprovede změnu na typ pokoje Retro Club pro dny pátek a sobota.

2.5.     Pultové ceny ubytování a služeb jsou k dispozici k nahlédnutí na recepci penzionu a na webových stránkách www.vinarstviukaplicky.cz.

 

 3. Doklad totožnosti hosta

3.1.     Ubytovatel poskytuje ubytování pouze osobám, které ubytovateli poskytnou údaje vyžadované ubytovatelem, zejména osobní identifikační údaje a údaje z platební karty hosta.

3.2.     Host je povinen poskytnout ubytovateli osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o ubytování, jakož i pro poskytnutí těchto údajů orgánům veřejné moci. Host je povinen poskytnout ubytovateli při přihlášení k ubytování na recepci doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů)  k získání údajů automatizovaným způsobem (čtečka dokladu totožnosti). Odepře-li host předložení osobního dokladu totožnosti, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování a pro případné zrušení pobytu platí podmínky pro storno pobytu. Po předložení dokladu totožnosti poskytne ubytovatel hostu penzionovou kartu s číslem pokoje.

 

 4. Platba a předautorizace platební karty

4.1.     Host je povinen uhradit cenu za celou dobu ubytování předem před započetím ubytování, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

 1. a) v případě online rezervace současně s provedením rezervace prostřednictvím platební karty skrze platební bránu Global Payments,

 2. b) v případě telefonické rezervace či rezervace na recepci hotelu nejpozději před předáním penzionové karty, a to hotově nebo prostřednictvím platební karty skrze platební bránu Global Payments,

 3. c) po dohodě s ubytovatelem na základě faktury vystavené ubytovatelem v případě, že je před započetím ubytování hotově nebo prostřednictvím platební karty zaplacena záloha ve výši stanovené ubytovatelem,

 4. d) prostřednictvím voucheru vydaného ubytovatelem a předloženého hostem nejpozději při přihlášení na recepci.

   

 5. Platební bránu provozuje společnost

  Global Payments s.r.o.

  V Olšinách 626/80
  100 00 Praha 10

  IČ: 04235452
  DIČ: CZ04235452

  Spisová značka: C 244453 vedená u Městského soudu v Praze

4.2. Každý host je povinen uhradit místní poplatek za každý započatý den ubytování ve výší 25 Kč.

4.3.     Bez ohledu na způsob placení je host povinen poskytnout ubytovateli nejpozději při přihlášení na recepci před započetím ubytování údaje z platební karty k provedení tzv. předautorizace platby ve výši ceny za ubytování. V případě, že na platební kartě není k dispozici dostatečná finanční částka k provedení předautorizace, je host povinen předložit ubytovateli jinou platební kartu. Předautorizace slouží k zajištění úhrady extrasů (služeb a statků čerpaných hostem v souvislosti s ubytováním, které nejsou zahrnuty v ceně ubytování), jakož i k zajištění úhrady existujících či později vzniklých závazků hosta vůči ubytovateli. V případě čerpání extrasů či v případě vzniku pohledávky ubytovatele vůči hostu je ubytovatel oprávněn čerpat na jejich úhradu z předautorizované platby. V případě, že jsou všechny extrasy a závazky hosta vůči ubytovateli uhrazeny, zruší ubytovatel předautorizaci platby v poslední den pobytu hosta. Ubytovatel neodpovídá za případné prodlení se zrušením předautorizace ze strany banky. Odepře-li host provedení předautorizace platební karty, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování a pro případné zrušení pobytu platí podmínky pro storno pobytu.

 

5. Storno smlouvy o ubytování

5.1.     Host je povinen při uzavření smlouvy o ubytování (online rezervace, telefonická rezervace, rezervace v místě ubytování) uhradit 100 % celkové ceny ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak. V případě zrušení smlouvy o ubytování je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek v následující výši:

 1. a) V případě zrušení smlouvy v době 30 a více dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 50 % z celkové ceny ubytování, při objednání 3 a více pokojů.

 2. b) V případě zrušení smlouvy v době 30 a více dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 0 % z celkové ceny ubytování, při objednání 1-2 pokojů.

 3. c) V případě zrušení smlouvy v době méně jak 30 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování.

 

 6. Počátek a konec ubytování

6.1.     Přihlášení k ubytování v penzionu umožňuje ubytovatel v době od 16:00 do 20:00 hod. V případě, že nedojde k přihlášení hosta k pobytu na recepci hotelu do 20:00 hod, je ubytovatel oprávněn zrušit celou rezervaci hosta pro celou dobu ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak, a to za výše uvedených podmínek pro storno pobytu.

6.2.     Host je povinen odevzdat pokoj ubytovateli do 10:00 hod posledního dne pobytu.. Pozdní check-out (do 12:00 hod) je možný pouze po dohodě s ubytovatelem, pozdní check-out je zpoplatněn částkou ve výši 350 Kč za pokoj. V případě porušení povinnosti odevzdat pokoj v daném čase, je host povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za jednu noc ubytování. 

6.3.     Do dne předcházejícího před započetím pobytu je možné dohodnout dřívější příjezd či pozdější odjezd, je-li to v daném termínu možné s ohledem na provozní kapacity ubytovatele, a to za cenu ve výši 25 % z ceny ubytování pro individuální klientelu a ve výši 50 % z ceny ubytování pro firemní klientelu.

 

7. Pravidla ubytování 

7.1.     Host je povinen dodržovat pravidla stanovená těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz penzionu a pravidla chování v něm, jakož i pokyny personálu penzionu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

7.2.     Host odpovídá za děti, které jsou spolu s ním ubytovány. Děti do 10 let věku nesmí být na pokoji, v areálu penzionu ani v rámci přilehlých aktivit ponechány bez dozoru dospělých osob. V případě zjištění, že je hostem v takto vymezeném prostoru ponecháno dítě bez dozoru, může ubytovatel ukončit pobyt hosta dle podmínek pro storno pobytu stanovených těmito ubytovacími podmínkami.

7.3.     V jednom pokoji/apartmánu ubytuje ubytovatel nejvýše počet osob odpovídající počtu lůžek, vyjma dětí do 3 let bez nároku na lůžko. Umožní-li host užívání osob více osobám, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt hosta, a to v souladu s podmínkami pro storno pobytu.

7.4.     Host je oprávněn přijímat v penzionu návštěvy v době od 08:00 do 22:00 hod, avšak je povinen ohlásit každou osobu do knihy návštěv, která je umístěna na recepci penzionu.  V případě porušení těchto pravidel je ubytovatel oprávněn rezervaci za daných podmínek.

7.5.     Ubytovatel předá hostu pokoj ve stavu způsobilé pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva hosta na finanční kompenzaci. Host je povinen oznámit ubytovateli závady, poruchy a poškození pokoje neprodleně poté, co byly způsobeny nebo zjištěny. Host je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém jej obdržel, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zjistí-li ubytovatel po skončení ubytování hosta vznik škody v době ubytování, je host povinen tuto škodu ubytovateli v plné výši nahradit. Host odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či nedbalostně (např. ponecháním penzionové karty bez dozoru) umožnil vstup do pokoje. Host je povinen uhradit poplatek za případnou ztrátu penzionové karty ve výši 100 Kč.

7.6.     Host není oprávněn jakkoli zasahovat do vybavení, elektrické sítě a zařízení pokoje, toto jakkoli přemisťovat, měnit nebo odnášet z pokoje. Host není oprávněn vnášet do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem vlastní zařízení, nábytek (včetně dětské postýlky) a elektrické přístroje, vyjma drobné elektroniky sloužící osobní hygieně (holicí a masážní strojky apod.), notebooků a obdobných drobných zařízení.

7.7.     Host není oprávněn vnášet do celého areálu penzionu střelné či jiné zbraně, střelivo, výbušné a nebezpečné látky.

7.8.     V areálu penzionu je zakázáno kouření vyjma míst vyhrazených ke kouření, která jsou takto řádně označena.

7.9.     V době od 22:00 hod do 6:00 hod jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

7.10.  Snídaně se podává od 08:00 do 10:00 hod. Host je povinen předložit u snídaně penzionovou kartu poskytnutou ubytovatelem.

7.11.  Pultové ceny ubytování a služeb jsou k dispozici k nahlédnutí na recepci penzionu a na webových stránkách www.vinarstviukaplicky.cz.

7.12.  Host je povinen přijmout přiměřená opatření v případě, že do areálu penzionu vnáší cenné věci. Host může klenoty, peníze a jiné cenné věci umístit do trezoru. Ubytovatel neručí za ztrátu a odcizení těchto věcí, pokud nebyly umístěny v trezoru. Ubytovatel není povinen poskytnout hostu zvláštní uskladnění cenných věcí, které z důvodu velikosti či zvláštních vlastností nelze umístit v trezoru.

7.13.  Pro hosty je zajištěno parkování zdarma na parkovacích plochách přilehlýchk areálu penzionu. Parkoviště není hlídané, host odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm. Parkování je umožněno na vyhrazených vyznačených plochách. Parkování mimo vyznačené plochy je zakázáno, a to mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti. V případě, že host zaparkuje vozidlo mimo vyznačené plochy, zajistí ubytovatel přemístění vozidla odtahem na náklady hosta.

7.14.  Ubytovaný je oprávněn mít s sebou v ubytování dospělého psa (nikoli štěně) do velikosti 5 kg (cca velikost malého knírače) za cenu dle platného ceníku, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a má řádně vedený očkovací průkaz. Host je povinen v souvislosti se psem dodržovat hygienická pravidla, uklízet veškeré nečistoty a zajistit, aby pes nerušil ostatní hosty, v opačném případě je ubytovatel oprávněn ukončit pobyt hosta v souladu s platnými podmínkami pro storno pobytu. Ubytovaný je povinen nahradit veškerou škodu způsobenou psem, přičemž ubytovatel bere na vědomí, že při poškození části vybavení interiéru je nezbytné provést výměnu celého vybavení, které bylo poškozeno (např. výměna celého koberce). V případě znečištění pokoje či celého areálu je ubytovaný povinen uhradit paušální poplatek za znečištění ve výši 1000 Kč. V případě, že náklady na úklid a vzniklá škoda budou vyšší než 1000 Kč, je ubytovaný povinen k jejich náhradě v plné výši. V penzionu nelze ubytovat štěňata a velká plemena psů ani jiná zvířata, a to ani za poplatek.

7.15.  V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu penzionu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

7.16.  Při onemocnění či zranění hosta zajistí ubytovatel poskytnutí lékařské pomoci případně převoz do nemocnice, a to na náklady hosta.

7.17.  Ubytovatel je oprávněn neumožnit vstup do ubytování osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek a klid, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hod, stejně tak je ubytovatel oprávněn takové vykázat z ubytování, pokud již byly ubytovány. Ubytovaný je v takovém případě povinen uhradit ubytovateli 100 % z ceny ubytování.

7.18.  Ubytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu o ubytování a současně ukončit ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování a vykázat hosta z ubytování, vyjma případů výslovně uvedených v těchto ubytovacích podmínkách, také v případě, že host jiným způsobem hrubě porušuje podmínky ubytování stanovené těmito ubytovacími podmínkami či právními předpisy nebo porušuje dobré mravy.

7.19. Ubytovatel neručí za věci zanechané na pokoji po skončení pobytu.

7.20. V případě znečištění pokoje konfetami nebo jinými párty doplňky bude účtován poplatek 1000 Kč.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1.   Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1.   V případě, že dojde mezi ubytovatelem a hostem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

9.2.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.   Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.2.   Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1.4. 2023.

© 2020 Vinařství U Kapličky s.r.o. 
|
web by 
Máte vybráno pokojů v hodnotě 0 Kč Rekapitulace objednávky Pokračovat
Top crossmenuchevron-down